محصولات تولیدی

آگوست 28, 2020

پلی اتیلن گازی پشت چسبدار

پلی اتیلن گازی پشت چسبدار
آگوست 28, 2020

پلی اتیلن شیری پشت چسب دار

پلی اتیلن شیری پشت چسب دار
آگوست 28, 2020

پلی اتیلن شفاف پشت چسب دار

پلی اتیلن شفاف پشت چسب دار
آگوست 28, 2020

عایق الاستومری پشت چسبدار (فلکس)

عایق الاستومری پشت چسبدار (فلکس)
آگوست 28, 2020

کراسلینک یک طرف و دو طرف چسبدار

کراسلینک یک طرف و دو طرف چسبدار
آگوست 28, 2020

فوم دوطرف چسبدار دورو کاغذ (EVA)

فوم دوطرف چسبدار دورو کاغذ (EVA)
آگوست 28, 2020

چسب دوطرفه مسلح

چسب دوطرفه مسلح
آگوست 28, 2020

ابر پشت چسبدار

ابر پشت چسبدار
آگوست 28, 2020

آلومینیوم پشت چسبدار

آلومینیوم پشت چسبدار
تولیدی چسب