پلی اتیلن شیری پشت چسب دار

پلی اتیلن شیری پشت چسب دار

تولیدی چسب