آگوست 28, 2020

فوم دوطرف چسبدار دورو کاغذ (EVA)

فوم دوطرف چسبدار دورو کاغذ (EVA)
تولیدی چسب